Privacybeleid

1. Inleiding

Omdat Home Maid BVBA (Erkenning: 03589/ Ondernemingsnummer 0808-965-845) de bescherming van uw rechten hoog in het vaandel draagt en streeft naar een open communicatie, hebben wij de hiernavolgende privacy policy opgesteld.

2. Welke gegevens worden verzameld en voor welke periode?

De gegevens die wij over u verwerken behelzen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door ons deze gegevens over te maken geeft u de toestemming om deze gegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze privacy policy worden vermeld.

3. Hoe worden uw gegevens verzameld?

De gegevens worden op 2 manieren verzameld. Ten eerste zijn er de gegevens die automatisch aan ons verzonden worden wanneer u gebruik maakt van deze site. Deze gegevens omvatten onder andere uw browsertype en IP-adres. Deze gegevens worden automatisch verzameld via cookies. Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door Home Maid BVBA kan worden ontcijferd en dan nog alleen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies laten u toe gemakkelijker te navigeren op onze site.

Daarnaast worden ook nog gegevens verzameld waarnaar expliciet gevraagd wordt voor bepaalde toepassingen van de website en die door u zelf ingevuld  worden, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Home Maid BVBA vraagt noch suggereert dat u ons gevoelige persoonlijke informatie meedeelt betreffende uw medische toestand of gezondheid, raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging of seksuele levensstijl. Indien u toch dergelijke informatie verstrekt, zal deze op dezelfde wijze behandeld worden als andere persoonlijke informatie binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn.

Home Maid BVBA zal redelijke zorg aan de dag leggen, door het nemen van aangepaste technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te bewaren.

Home Maid BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig voor het verlenen van haar diensten, tenzij wanneer de wet een langere termijn oplegt.

4. Waarom worden uw gegevens verzameld?

Home Maid BVBA slaat de ingewonnen informatie op in log-files en gebruikt uw gegevens voor een aantal verschillende redenen:

4.1. Intern gebruik door Home Maid BVBA

Home Maid BVBA gebruikt uw gegevens met het oog op volgende doelstellingen:

Binnen deze doeleinden kan Home Maid BVBA uw gegevens ook meedelen aan vennootschappen die aan haar verbonden zijn.

4.2. Gebruik door derden

De gegevens die u verschaft kunnen worden doorgegeven aan potentiële werkgevers. Desgevallend kunnen deze gegevens ook anoniem gemaakt worden.

Uw gegevens worden tevens doorgegeven indien een wettelijke bepaling dat oplegt, of wanneer een overheidsinstelling of regelgevende instantie erom verzoekt of in het geval dat Home Maid BVBA te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om: te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; de rechten of het eigendom van Home Maid BVBA of haar gelieerde ondernemingen te beschermen; een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

Andere werkzoekenden krijgen in geen geval toegang tot uw gegevens.

Home Maid BVBA mag behoudens uitdrukkelijk verzet van uwentwege uw persoonsgegevens doorgeven aan haar eventuele rechtsopvolgers, aan verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) en aan contractueel verbonden partijen die deze gegevens kunnen gebruiken met het oog op de doelstellingen vermeld onder punt 4.1, alsook met het oog op volgende doelstellingen: voortzetting van de dienstverstrekking, private arbeidsbemiddeling en werving en selectie zowel voor uitzendarbeid als arbeid in dienstverband, sturen van commerciële berichten over hun producten en diensten. U hebt evenwel het recht u tegen dit gebruik van uw gegevens te verzetten.

Behalve in het geval dat u gebruik maakt van uw recht om zich daartegen te verzetten, worden uw gegevens soms ook doorgegeven aan derden voor direct marketing doeleinden.

Home Maid BVBA is in geen geval verantwoordelijk voor hetgeen derden met deze gegevens doen.

4.3. Doorgifte naar derde landen

Home Maid BVBA zal uw persoonlijke informatie bewaren in een centrale databank in een land van onze keuze. Zij die toegang hebben tot de databank kunnen gevestigd zijn in andere landen dan het land van uw domicilie, zij het enkel landen binnen de Europese Economische Ruimte. In dergelijk geval zal Home Maid BVBA afdoende maatregelen implementeren om de verwerking te laten plaatsvinden in overeenstemming met toepasselijk recht en deze privacyverklaring.

5. Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

Home Maid BVBA neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar websites en wijzigingen, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. Home Maid BVBA wijst u evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, ook niet het internet, volledig veilig is. Home Maid BVBA kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op de site worden verstrekt, of voor enige schade die voortvloeit uit dat verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving.

6. Wijzigen van uw persoonsgegevens

U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze wijzigen of desgevallend zelfs verwijderen. Hiertoe dient u uw identiteit te bewijzen en een ondertekend verzoek sturen naar Home Maid BVBA, Steenstraat 2, 8700 Tielt. Ook de toestemmingsregeling in verband met het al dan niet vertrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen kan te allen tijde gewijzigd worden.

7. Toepasselijk recht en geschillenoplossing

Deze privacyverklaring is onderworpen aan Belgisch recht.

In geval van enig geschil over deze website zijn de rechtbanken van Kortrijk exclusief bevoegd, met uitsluiting van enige andere instantie.

8. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Home Maid BVBA
Kleine weg 229a
8800 Roeselare

Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het beantwoorden van al uw vragen over de bescherming van uw privacy.