Algemene voorwaarden

OVEREENKOMST TUSSENKLANT- EN DIENSTENONDERNEMING HOME MAID VOOR THUISHULP VAN HUISHOUDELIJKE AARD

Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

De overeenkomst wordt gesloten tussen:

Ondergetekenden:

Home Maid Groep

Ondernemingsnummer 0808.965.845 en 0875.475.775

Erkenningsnummer 03589 en 01874

info@homemaid.be

Tel.nr. 051 426 340

Vennootschapszetel: Uitbatingszetel:

Groenstraat 6 Kleine Weg 229 A

3730 Hoeselt 8800 Roeselare

Vertegenwoordigd door:

Artikel 1. algemene bepalingen

Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van het gebruik van dienstencheques als betaalmiddel door de klant voor het leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door Home Maid.

Home Maid biedt volgende diensten aan :

De medewerkers die de diensten bij de klant leveren, mogen geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn noch lid van het gezin, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de klant. De klant meldt dit aan Home Maid indien dit het geval is.

De klant zal zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk. De bepalingen van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn op hem van toepassing.

Artikel 2. werkuren –en prestaties

Het definitieve werkschema wordt opgesteld door Home Maid in overleg met klant en medewerker en wordt schriftelijk opgesteld. De klant zorgt ervoor dat de opgelegde taken geen zodanige werkdruk veroorzaken dat zij nefaste gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker.

Een eerste contact tussen klant en medewerker vindt, indien mogelijk, vooraf plaats en wordt, indien mogelijk, begeleid door de Commercieel Verantwoordelijke van Home Maid. Home Maid zal in de mate van het mogelijke deze kennismaking koppelen aan de start van een eerste prestatie van de huishoudhulp.

De voorziene totale prestatieduur is 8 uren / week:

In samenspraak met Home Maid en uw huishoudhulp kan het werkschema en/of aantal uren gewijzigd worden gedurende de samenwerking.

Artikel 3. ter beschikking stellen van materiaal

De klant stelt gratis het materieel en de producten ter beschikking die voor de uitoefening van de activiteit noodzakelijk zijn. De materialen zijn in goede staat.

De klant waarborgt de goede staat en werking van de door hem ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen en overloopt samen met de medewerker, vooraleer deze zijn activiteiten begint, de eventuele gevaren ervan. Het is strikt verboden om de medewerker oplosmiddelen of niet geëtiketteerde producten te laten gebruiken.

Artikel 4. Betalingen

4.1. Betaling Dienstencheques

De klant betaalt één cheque per gepresteerd uur, onmiddellijk bij uitvoering van de diensten, gepresteerd door de medewerker van Home Maid. De betaling kan uitsluitend door middel van dienstencheques; contante betaling is verboden.

Een dienstencheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd. Alle andere kosten kunnen niet met een dienstencheque betaald worden.

Home Maid vraagt uitdrukkelijk aan de klant om tijdig nieuwe cheques te bestellen indien zijn/haar voorraad bijna uitgeput is.

Indien de klant niet aan de betalingsverplichting voldoet zal de verantwoordelijke van Home Maid de klant hiervoor schriftelijk aanmanen. Indien na de schriftelijke aanmaning geen betaling volgt, behoudt Home Maid zich het recht voor om de klant een vergoeding aan te rekenen gelijk aan de gepresteerde uren waarvoor geen dienstencheque werd afgeleverd vermenigvuldigd met de inruilwaarde van een dienstencheque. Bovendien zal in dat geval een intrest a rato van 1% per maand aangerekend worden vanaf de dag van de prestaties waarop de cheques betrekking hebben en een forfaitaire schadevergoeding van 10%

met een minimum van 50 Euro bij een hoofdsom van minder dan 250 Euro of van 100 Euro bij een hoofdsom van meer dan 250 Euro.

Bij niet-betaling heeft Home Maid de mogelijkheid de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten, zonder enige opzegtermijn of opzegvergoeding te moeten naleven en onverminderd het recht op bovenstaande vergoedingen.

4.2 Verplaatsingen door de medewerker

Wanneer de medewerker boodschappen met haar eigen wagen voor de klant doet, zal Home Maid de kosten doorrekenen aan het door haar aan de medewerker verschuldigde kilometerbedrag conform de sectorale bepalingen van het paritair comité 322.01. Bovendien zal hiervoor bij iedere facturatie een administratieve kost van 15 euro aangerekend worden.

4.3 Administratieve vergoeding

Home Maid vraagt een administratieve kost van 2.50 € per verschuldigde dienstencheque. Deze kost wordt gefactureerd per kwartaal.

De betalingen voorzien in de overeenkomst anders dan voor de prestaties van de huishoudhulp en die dus niet vergoed worden via dienstencheques, worden gefactureerd aan de klant. De facturen zijn contant betaalbaar.

De betaaltermijn van de administratiekost is 14 dagen na de verzending van de factuur. Eventuele bezwaren met betrekking tot de factuur dienen door de klant binnen dezelfde termijn van 14 dagen ter kennis te worden gebracht aan Home Maid. Dergelijk bezwaar dient schriftelijk (per mail of per gewone post) te gebeuren aan het kantoor van Home Maid waaraan de klant verbonden is.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal u aangemaand worden en zal er een extra kost in rekening gebracht worden.

Home Maid heeft eveneens het recht om bij gebrek aan tijdige betaling van de factuur, de samenwerking met de klant stop te zetten.

4.4 Schuldvergelijking

Home Maid behoudt zich het recht voor om het principe van schuldvergelijking toe te passen. Dit houdt in dat wanneer Home Maid een bedrag verschuldigd zou zijn aan de klant, Home Maid het recht heeft om hierop alle door de klant verschuldigde bedragen in te houden.

Artikel 5. Activiteiten

De klant, als normaal zorgvuldig persoon, verbindt zich ertoe in geen enkel geval de medewerker van Home Maid gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te laten uitvoeren en andere activiteiten dan hulp van huishoudelijke aard te doen verrichten zoals:

Dit is een niet limitatieve lijst.

Artikel 6. Hygiëne en veiligheid op de werkplek

§1. Algemene verplichtingen

De medewerker van Home Maid moet in hygiënische omstandigheden kunnen werken. Bij herhaaldelijke onhygiënische situaties wordt het leveren van de diensten door de huishoudhulp stopgezet.

De klant geeft op vraag van Home Maid een aantal inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het vrijwaren van een gezonde en hygiënische werkomgeving van de medewerker.

De klant verbindt zich ertoe de medewerker steeds in veilige omstandigheden te werk te stellen. De medewerker kan onveilige situaties melden aan Home Maid. Bij aanhoudende veiligheidsproblemen kan het leveren van diensten door de huishoudhulp worden stopgezet.

In geval van onmiddellijk gevaar mag de medewerker de arbeidsplaats verlaten en moet Home Maid verwittigd worden.

De klant garandeert dat er steeds een verbanddoos op een bereikbare plaats beschikbaar is voor de medewerker.

De Commercieel Verantwoordelijke (of Motivatiecoach) van Home Maid en/of de arbeidsgeneesheer kunnen steeds een huisbezoek of controle uitvoeren, in het kader van het werk. Indien mogelijk wordt dit U op voorhand meegedeeld.

Het gebruik van schadelijke producten zoals ammoniak en bleekwater zijn ten strengste verboden.

§2. Maatregelen na te leven in het kader van COVID-19

Tijdens het bezoek van de huishoudhulp vragen wij u om de regels omtrent social distancing en de coronamaatregelen secuur na te leven voor uw veiligheid maar ook die van onze huishoudhulp.

Wij vragen daarom dat u:

§3. Niet-naleving

Bij niet-naleving van de bepalingen in §1 en §2 en/of bij aanhoudende veiligheidsproblemen of onhygiënische omstandigheden kan de dienstverlening met onmiddellijke ingang worden stopgezet door Home Maid, zonder enige opzegtermijn of -vergoeding te moeten respecteren.

Artikel 7. Algemene afspraken voor de medewerker

De medewerker van Home Maid mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij noodzakelijk voor de dienst.

De medewerker van Home Maid bewaart de huissleutel van de klant enkel wanneer de klant daartoe de schriftelijke toelating geeft.

De medewerker van Home Maid staat onder het hiërarchisch gezag van Home Maid. Bij problemen contacteert de klant Home Maid die de klacht zal onderzoeken.

De medewerker van Home Maid mag niet roken tijdens de werkuren, tenzij dit uitdrukkelijk door de klant toegestaan wordt.

Klachten betreffende uw huishoudhulp dienen aangetekend, binnen de 48 uren, gemeld te worden op volgend adres: Kleine Weg 229A, 8800 Roeselare. Na deze termijn kunnen we geen gevolg meer geven aan betwistingen omtrent geleverde prestaties door uw huishoudhulp en worden de dienstencheques bijgevolg aangerekend.

Artikel 8. Non-discriminatie en wet op de privacy

Home Maid biedt de klant een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de klant waarborgt, en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de klant.

Ten opzichte van de medewerker wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd.

De klant mag ten opzichte van de medewerkers geen onderscheid maken op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging en leeftijd. Voor zover als nodig wordt hierbij verwezen naar de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007.

Bij niet-naleving van deze bepalingen wordt de huishoudhulp stopgezet.

De door de klant verstrekte gegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand van Home Maid. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de diensten van Home Maid. De klant beschikt steeds over een recht op inzage en op verbetering van zijn gegevens en de klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking en het doorgeven van deze gegevens. De klant richt zich daartoe tot Home Maid, Kleine Weg 229A, 8800 Roeselare.

Artikel 9. Camerabewaking

Het is de klant niet toegestaan om de werknemers van Home Maid Home te filmen in hun woning. Beelden of inlichtingen die eventueel worden verkregen door die videobewaking zijn onbruikbaar en vormen een schending op het recht op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

Artikel 10. Afwezigheid medewerker van Home Maid

Home Maid streeft kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers op het afgesproken tijdstip na. Home Maid brengt vooraf de klant op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema. Bij een onvoorziene omstandigheid (ziekte, overmacht, vakantie, omstandigheid verlof van de medewerker) wordt de klant zo snel mogelijk verwittigd door Home Maid.

Vervanging van de vaste medewerker kan niet worden gegarandeerd. Indien er toch vervanging voorzien wordt, kunnen zich wijzigingen voordoen in werkuren en/of datum.

Artikel 11. Afwezigheid klant

Alle afwezigheden worden rechtstreeks gemeld aan het hoofdkantoor van Home Maid, niet via de medewerker. U kan het hoofdkantoor bereiken op het nr. 051 42 63 40.

Bijsturingen aan het werkschema en korte vakantieperiodes (minder dan 1 week) worden ten minste 14 dagen vooraf gemeld aan Home Maid.

Wanneer de klant meerdere weken na elkaar geen huishoudhulp wenst, wordt dit ten minste 1 maand op voorhand gemeld.

In totaal kan in overleg met de Commercieel Verantwoordelijke van Home Maid maximum 4 weken per jaar de huishoudhulp afgezegd worden. Indien de klant zich niet houdt aan bovenvermelde termijnen dan worden, behoudens overmacht, de voorziene prestaties aangerekend. Iedere situatie van overmacht wordt beoordeeld door het hoogste bestuursorgaan van Home Maid.

Als de medewerker de voorziene taken niet kan uitvoeren door nalatigheid van de klant, zal de klant voor de voorziene prestaties moeten betalen. Immers dient Home Maid de medewerker te betalen alsof hij gewerkt had.

De betaling van deze vergoeding zal gebeuren door middel van dienstencheques.

Artikel 12. Verlies en diefstal

De klant neemt de zorg in acht omtrent geld en waardevolle zaken.

Bij vermoeden van diefstal door de medewerker dient de klant steeds de Commercieel Verantwoordelijke van Home Maid te verwittigen. Hoewel Home Maid instaat voor een degelijke screening van de medewerkers is het niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevallen van diefstal.

Bij diefstal door de medewerker dient de klant onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken.

Artikel 13. Huissleutel

Home Maid, noch de medewerkers van Home Maid, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van een huissleutel die door het gastgezin zelf werd overhandigd in goed vertrouwen. Home Maid, noch de medewerkers van Home Maid kunnen aansprakelijk gesteld worden voor kosten die hieraan verbonden zijn (sleutel bijmaken, vervanging sloten, slotenmaker, …). Bij uitdiensttreding dient de huissleutel terug bezorgd te worden.

Artikel 14. Verzekeringen

Home Maid staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor wettelijk verschuldigde vergoedingen ingeval de medewerker van Home Maid het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg van en naar het werk.

Home Maid is verzekerd voor materiële schade, toegebracht aan de klant. In geval van schade dient de klant het Sales Support Center van Home Maid te Roeselare (tel nr 051/42 63 40) onmiddellijk op de hoogte te stellen. Er is geen tussenkomst, noch door Home Maid, noch door de medewerker, voor het bedrag van de vrijstelling van 10% de schade met een minimum van 250 € van de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid onderschreven door Home Maid.

Indien de schade hoger is dan de vooropgestelde franchise, zal Home Maid aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij. Zij zullen elk dossier afzonderlijk bekijken.

De terugbetaling kan enkel gebeuren na aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij. Bovendien houdt de verzekeringsmaatschappij rekening met de slijtagekosten.

Artikel 15. Duur van de overeenkomst/opzegging

15.1 Duur

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, tenzij anders gespecificeerd

15.2 Opzegging

Deze overeenkomst is, ongeacht de duurtijd, steeds door beide partijen opzegbaar. Zowel de klant als Home Maid kunnen per aangetekende brief, met een opzeggingstermijn van 6 weken (de opzegtermijn gaat in de maandag volgend op de postdatum van de aangetekende brief) het contract beëindigen. Tenzij beide partijen schriftelijk akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk of op een bepaald tijdstip te beëindigen. Wanneer de klant zijn verplichting tot betaling conform artikel 4 niet nakomt, kan Home Maid de overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen.

Indien de opzegtermijn niet correct wordt gerespecteerd, is de klant gehouden om de (resterende) te presteren uren van de opzegperiode te betalen aan de inruilwaarde per normaal verschuldigde dienstencheque.

15.3 Verbreking

De overeenkomst wordt onmiddellijk en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling beëindigd bij aangetekende brief aan de partij die één van de voorziene contractuele verplichtingen niet nakomt. We verwijzen in bijzonder naar artikel 4, 5 en 6.

In de volgende gevallen wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden:

  1. indien de erkenning van Home Maid in het kader van de dienstencheques wordt geschorst of ingetrokken
  2. wanneer er geen dienstencheques meer worden uitgegeven en wanneer de klant er geen meer bezit.

Artikel 16. Eigen selectie

Indien u zelf een huishoudhulp aanbrengt om in te schrijven (eigen selectie), moet deze huishoudhulp bij U zijn of haar volledige opzegtermijn kunnen presteren, ongeacht welke partij het contract beëindigt. Derhalve zal indien de opzegtermijn van de huishoudhulp conform de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet langer is dan 6 weken vermeld in artikel 14, de opzegtermijn van dit contract automatisch verlengd worden tot het einde van de opzegtermijn van de huishoudhulp.

Artikel 17. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Trixxo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trixxo niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen: mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, contingentering of andere

overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand, epidemieën en pandemieën. Dit is een niet limitatieve opsomming.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Trixxo onopeisbaar. Trixxo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering van de overeenkomst. De klant verbindt er zich toe geen schadevergoeding te eisen.

Artikel 18. Betwistingen

Betwistingen omtrent deze overeenkomst worden behandeld door de bevoegde rechtbank.

Deze overeenkomst wordt gesloten in 2 exemplaren.

Elke partij erkent één exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

De klant, 


Gelezen en goedgekeurd Gelezen en goedgekeurd

Datum: ……../……../…….. Datum: ……../……../……..

Naam : Naam:

Voor Home Maid,


Gelezen en goedgekeurd Gelezen en goedgekeurd

Datum: ……../……../…….. Datum: ……../……../……..

Naam : Naam: