Klokkenluidersmelding

De Belgische klokkenluiderswet verplicht ondernemingen vanaf 50 werknemers om een kanaal te voorzien om wantoestanden en fraude verbonden aan bepaalde materies van Europees of nationaal recht te melden. Deze wet is ontstaan door een Belgische omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn.

Naar aanleiding van deze wetgeving, werden door Home Maid onderstaande maatregelen getroffen om voor onze klanten en partners een wettelijk verplicht meldingspunt te voorzien.

Waarover kan u een melding doen

Overeenkomstig de klokkenluiderswet kan u inbreuken of zaken melden waarvan men te goeder trouw meent dat deze een inbreuk betekenen op de volgende gebieden:

Bij het indienen van een melding moet de melder steeds te goeder trouw handelen en moet de melding absoluut gesteund zijn op redelijke gronden.
De gedragingen van melders die het kanaal misbruiken en opzettelijk valse informatie verspreiden, vallen onder de misdrijven laster en eerroof, waarop een gevangenisstraf van maximaal een jaar staat. Dit kanaal dient niet voor het melden van persoonlijke klachten of interpersoonlijke conflicten.

Wie kan een melding doen

Iedereen die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken zoals hierboven vermeld, kan een melding maken. De beperking tot de werk gerelateerde context speelt niet bij een inbreuk op het gebied van financiële diensten, producten en markten en nationale veiligheid.
De mogelijkheid tot melding gaat dus ruimer dan enkel de personeelsleden van Home Maid. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, ex-werknemers, aannemers, consultants of leveranciers.

Hoe melden?

Wenst u een vermoeden of vaststelling van inbreuk op bovenstaande regelgeving te melden, dan kan u dit op anonieme wijze via volgende link: meldpunt.trixxo.be

Uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst van de melding wordt u op de hoogte gebracht van de goede ontvangst.
Binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding zal de meldingsbeheerder u op de hoogte brengen van de status van het onderzoek.

Hiernaast kan u ook een externe meldingen doen bij de bevoegde autoriteiten zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 22 januari 2023 of bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman die de federaal coördinator is voor de externe meldingen van de privésector (www.federaalombudsman.be/nl/centrum-integriteit ).

De procedures die moeten worden gevolgd om een melding in te dienen en de modaliteiten voor de verwerking van een melding via een extern kanaal kunnen worden geraadpleegd op de website van de genoemde autoriteiten en van het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman.

Bescherming

Wanneer u een inbreuk meldt, geniet u onder bepaalde voorwaarden ook bescherming tegen represailles in de breedste zin van het woord. Denk aan ontslagbescherming, maar ook schorsing, degradatie, weigering van promotie, pesterijen of uitsluiting, discriminatie of nadelige behandeling, vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor levering goederen of diensten, etc.

Vertrouwelijkheid

Elke binnengekomen melding wordt ten allen tijde in uiterste vertrouwelijkheid en met respect voor de geldende reglementering op het vlak van privacy en gegevensbescherming behandeld. Uw identiteit wordt ten allen tijde beschermd overeenkomstig de toepasselijke reglementering. Uw identiteit mag in geen geval zonder vrije en uitdrukkelijke toestemming worden bekendgemaakt aan anderen dan de gemachtigde personeelsleden. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit van de melder direct of indirect kan worden afgeleid.

Alle informatie omtrent ons klokkenluidersbeleid is eveneens terug te vinden in onze policy.